Põhikiri

Põhikiri


1.      NIMI, ASUKOHT JA EESMÄRGID

1.1.   Nimi on Mittetulundusühing Eluliin (edaspidi.mittetulundusühing).

1.2.   Mittetulundusühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3.    Mittetulundusühingu eesmärgid on:

-       suitsiidide preventsioon Eestis;

-       kriisiseisundis ja/või suitsidaalsete inimeste emotsionaalne toetamine;

-       kriisiseisundis inimestele rehabilitatsioonivõimaluste loomine;

-       kriisiseisundis inimeste ja – perede psühholoogiline ja sotsiaalne nõustamine;

-       vaimse tervise probleemidega ja toimetulekuraskustes inimestele rehabilitatsioonivõimaluste loomine;

-        elanikkonna kaasamine abistamistegevustesse;

-       psühholoogilise kriisiabi osutamine;

-       peredele nõustamise, lepituse ja vahenduse osutamine;

-       uuringute ja küsitluste korraldamine;seminaride, konverentside ja koolituste korraldamine;

-       psühholoogia, sotsiaalala, tervishoiu jt. erialade õpilastele ja tudengitele praktikavõimaluste loomine;

-       koostöö kõigi samasuunaliste organisatsioonide ja asutustega;

-       rahvusvahelistes koostöö projektides osalemine;

-       muu vaimse tervise alane tegevus.

2.     LIIKMETE VASTUVÕTMIISE JA VÄLJAARVAMISE  KORD

2.1. Mittetulundusühingul võib olla 3 (kolme) liiki liikmeid:

2.1.1. Tegevliikmed.

Tegevliikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes tunnustab mittetulundusühingu põhikirja nõudeid ja kes on edukalt läbinudliikmekandidaadi katseaja, mis ei tohi olla pikem kui 12 (kaksteist) kuudja kes omab üldkoosolekul hääleõigust. Mittetulundusühingu tegeliimekandidaadiks vastuvõt,mise otsustab juahtus 15 (viieteistkümne päeva)jooksul arvates avalduse esitamise päevast. Kui juhatus keeldubtaotlejat liikmekandidaadiks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

2.1.2. Toetajaliikmed.

Toetajaliikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes tunnistab mittetulundusühingu põhikirja nõudeid, kuid kes pole läbinud liikmekandidaadi katseaega ega saavutanud tegevliikme staatust ning sellest tulenevalt ei oma hääleõigust. Toetajaliikme tegevus on mittetulundusühingu Juhatuse poolt heaks kiidetud ja nad võivad osaleda mittetulundusühingu korraldatud koosolekutel ja üritustel.

2.1.3. Auliikmed

Auliikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on mittetulundusühingu Juhatuse poolt palutud osalema mittetulundusühingu korraldatud koosolekutel ja üritustel.

2.2. Liikmelisust mittetulundusühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle kanda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisist  

3.     LIIKMETE ÕIGUSED.

3.1. Võtta osa kõikidest mittetulundusühingu korraldatud üritustest.

3.2. Aitama tetegvusega kaasa mittetulundusühingu arengule.

3.3. Hoidma ja kasutama heaperemehelikult mittetulundusühingule kuuluvat vara.

3.4. Mittetulundusühingu liikmetel on õigus avalduse alusel mittetulundusühingust välja astuda.

3.5. Tulenevalt staatusest lisandub Tegevliikmele veel õigus:

3.5.1. Olla välja valitud abistamistegevustesk vajalike omaduste alusel ja saada täiendavat väljaõpet abistamisoskuste ja teiste vajalike teadmiste omandamiseks.

3.5.2. Tegutseda Juhatuse poolt välja valitud grupijuht-konsultantide juhendamisel.

3.5.3. Saada Juhatuselt ja grupijuht-konsultantidelt abistamistegevusteks vajaminevat emotsionaalset toetust ning saada abi oma tugevate ja nõrkade külgede teadvustamisel.

3.5.4. Saada moraalset tuge abistamistegevustega seotud küsimustes grupidiskussioonides ja individuaalse nõustamise kaudu.

3.5.5. valida ja olla valitud mittetulundusühingu juht- ja kontrollorganistesse.

4.     LIIKMETE KOHUSTUSED.

4.1.Täitma üldkoosoleku ja Juhatuse otsuseid ja korraldusi ning käesoleva põhikirja nõudeid.

4.2. Mitte levitama talle teatavaks saanud mittetulundusühingu kohta käivat informatsiooni, mis võib mingil viisil kahjustada mittetulundusühingu mainet.

4.3. Hüvitama mittetulundusühingule kahju, mis oli tekkinud liikme süü läbi.

4.4. lisaks eelnevale on Tegevliikmed kohustatud:

4.4.1.Osalema regulaarselt mittetulundusühingu Juhatuse poolt korraldatavatel õppustel ja grupidiskussioonidel.

4.4.2. Olla regulaarselt valves abistamiskeskuses „Eluliin“ vastavalt Juhatuse poolt koostatud graafikule.

4.4.3.Rangelt järgima abistamiskeskuses töötamise põhiprintsiipe.

4.4.4. Kaasa aitama mittetulundusühingu töö efektiivsemale korraldamisele ja heade töösushete loomisele nii Juhatuse kui ka teiste tegevliikmetega.

5.     OTUSTE VASTUVÕTMISE KORD.

5.1. Liikmed võtavad otsuseid vastu üldkoosolekul või üldkoosolekut kokku kutsumata. Seaduses sätestatud juhtudel võivad liikmed otsuseid vastu võtta üldkoosolekul.

5.2. Liikmete üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt 51% liikmetest. Juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate kõigile liikmetele vähemalt 1 (üks) nädal enne koosoleku toimumist. Teade saadetakse liikmete nimekirja kantud aadressil. Teates tuleb näidata liikmete koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud koosolkuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud. Üldkoosolek protokollitakse.

5.3. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse 2/3 häältest.

6.     JUHATUS

6.1. Juhatus on mittetulundusühingu juhtimisorgan, mis esindab mittetulundusühingut.

6.2. Mittetulundusühingu juhatuses on 1-7 liiget. Juhatuse liige valitakse määramata tähtajaks.

6.3. Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult.

6.4. Mittetulundusühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada Juhatuse liige üksinda.

7.     MITTETULUNDUSÜHINGU VARA

7.1. Mittetulundusühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik mittetulundusühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

7.2. Mittetulundusühingu liikmel ei ole õigust mittetulundusühingu varale ning ta ei kanna vastutust mittetulundusühingu varaliste kohutuste eest.

7.3. Mittetulundusühingul ei ole õigust liikme varale ning ta ei kanna vastutust liikmete varaliste kohutuste eest.

7.4. Mittetulundusühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

7.5. Mittetulundusühingu lõpetamise korral antakse mittetulundusühingu varad üle samalaadsete tegevuseesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

8.     LIKVIDEERIMINE, LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE NING ÜMBERKUJUNDAMINE.

8.1. Mittetulundusühingu lõpetamine toimub seaduse ja põhikirjaga sätestatud korras. Lõpetajateks on Juhatuse liikmed.

8.2. Mittetulundusühingu ühinemine, jagunemine ning ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

8.3.Mittetulundusühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

9.     ARUANDLUS.

9.1. juhatus peab seadusega sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast aruandlusperioodi lõppu koostama mittetulundusühingu raamatupidamisearuande ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist.

9.2. Mittetulundusühingu aruandlusperiood on 1. jaanuarist 31.detsembrini.

Käesolev põhikiri on vastu võetud üldkoosolekul 27.01.2008.a.