Põhikiri

Põhikiri

Mittetulundusühing Eluliin Põhikiri

1.       NIMI, ASUKOHT JA EESMÄRGID
1.1.    Nimi on Mittetulundusühing Eluliin (Eluliin).
1.2.  Mittetulundusühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3.  Mittetulundusühing Eluliin on vabatahtlik, sõltumatu, demokraatlikel põhimõtetel,
avalikes huvides tegutsev ühing. Mittetulundusühing Eluliin kasutab oma tulu vaid
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ega jaota oma kasumit oma liikmete vahel.
Mittetulundusühingu eesmärgid on:
1.3.1. enesetappude ennetamine;
- kriisiseisundis ja/või enesetapu mõtetega inimeste emotsionaalne toetamine;
- kriisiseisundis ja haavatavatele inimestele sotsiaalse toe pakkumine;
- vaimse tervise probleemidega ja toimetulekuraskustes inimestele sotsiaalse toe
pakkumine;
- psühholoogilise kriisiabi osutamine;
- muu vaimse tervise alane tegevus;
1.3.2. haavatavate isikute jõustamine;
- kriisiseisundis inimeste ja – perede psühholoogiline, sotsiaalne ja juriidiline
nõustamine;
1.3.3. erivajadusega ja puuetega isikute abistamine ja toetamine;
1.3.4. vägivalla ennetamine,
- füüsilise, psüühilise, majandusliku ja soolise vägivalla ennetamine ning vägivalla
ohvrite abistamine;
- vägivallast loobumise toetamine;
1.3.4 elukvaliteedi ja elukeskkonna alaste tegevuste edendamine;
1.3.5. elanikkonna kaasamine abistamistegevustesse;
- vabatahtliku tegevuse edendamine ja korraldamine;
1.3.6 osalemine teadustöös ja teadustöö kompetentside arendamine;
- teadustöö, uuringute ja küsitluste korraldamine;
1.3.7. teadmuse edendamine ja jagamine;
- seminaride, konverentside ja koolituste korraldamine;
1.3.8 spetsialistide tööalase arengu soodustamine;
- psühholoogia, sotsiaalala, tervishoiu, õiguse jt. erialade tudengitele
praktikavõimaluste loomine;
1.3.9. koostöö arendamine Eesti, Euroopa Liidu ja kolmandate riikide organisatsioonidega
põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks:
- koostöö kõigi samasuunaliste organisatsioonide ja asutustega;
- rahvusvahelistes koostöö projektides osalemine;
- Euroopa Liidu rahvusvahelistes projektides osalemine;

1.4. osalemine Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste katusorganisatsioonide ja
platvormide tegevuses;
1.5. sh muude põhikirjaliste eesmärkide seonduvad tegevused.

2. LIIKMETE VASTUVÕTMISE, VÄLJAARVAMISE  KORD, ÕIGUSED JA
KOHUSTUSED

2.1. Mittetulundusühingu liige
2.1.1. Liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes tunnustab mittetulundusühingu põhikirja
nõudeid ja kes omab erialast kompetentsi ühingu eesmärkide elluviimiseks. Uute
liikmete vastuvõtmist otsustab üldkoosolek juhatuse ettepanekul. Liikmekandidaat
peab vastama erialase tegevuse kvalifikatsiooni nõuetele jm lepingutes
täiendkoolituste nõuetele, osalema aktiivselt juhatusega kooskõlastatud tegevustes
kokkulepitud ajas ja mahus. Kui üldkoosolek ei kinnita taotleja liikmekandidaadiks
vastu võtmist, saab taotleja taotleda uuesti tema kandidatuuri läbivaatamist 2 aasta
pärast. Kvalifikatsiooni nõudeid kehtestab ja jälgib juhatus.
2.1.2 Auliige
- Auliikmeks võib olla iga füüsiline isik, kellel on erilisi teeneid Mittetulundusühingu
Eluliin ees. Liikme auliikmeks nimetamine ei anna liikme staatust ja ei anna
üldkoosolekul hääletamise õigust. Auliikmeid võib paluda osalema
mittetulundusühingu korraldatud koosolekutel ja üritustel.
2.2.    Liikme väljaastumine
2.2.1. Mittetulundusühingu liikmel on õigus avalduse alusel mittetulundusühingust välja
astuda.
2.2.2. Liige, kes on valitud juhatusse võib välja astuda pärast etteteatamistähtaja möödumist,
mis on kaks aastat. Etteteatamise avaldus tuleb esitada kirjalikult juhatusele.
2.3. Liikme väljaarvamine
2.3.1. Liikme väljaarvamise otsustab üldkoosolek. Kui liige ei suuda teiste liikmetega teha
koostööd ja /või ei täida liikme ülesandeid ja/või ei vasta kvalifikatsiooni nõuetele
ja/või rikub andmekaitse seadust, siis kuulub liige väljaarvamisele, et säilitada
mittetulundusühingu töövõime.
2.3.2. Liikme võib mittetulundusühingust põhikirjas sätestatust sõltumata välja arvata
põhikirjasätete täitmata jätmise või ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu.
2.4. Õigused ja kohustused
2.4.1. Liikmel on õigus võtta osa kõikidest mittetulundusühingu korraldatud üritustest.
2.4.2. Aitama tegevusega kaasa mittetulundusühingu arengule, sh kohustus osaleda
projektide töös.
2.4.3. Hoidma ja kasutama heaperemehelikult mittetulundusühingule kuuluvat vara.
2.4.4. Valida ja olla valitud mittetulundusühingu juht- ja kontrollorganistesse.
2.4.5. Täitma üldkoosoleku ja Juhatuse otsuseid, korraldusi ning käesoleva põhikirja
nõudeid.
2.4.6. Mitte levitama talle teatavaks saanud mittetulundusühingu, sh liikmete, partnerite,
abivajavate ja vabatahtlike kohta käivat informatsiooni.
2.4.7. Hüvitama mittetulundusühingule kahju, mis oli tekkinud liikme süü läbi.
2.4.8. Kaasa aitama mittetulundusühingu töö efektiivsemale korraldamisele ja heade
töösuhete loomisele nii Juhatuse kui ka teiste liikmetega, partneritega, vabatahtlikega.

3.     OTUSTE VASTUVÕTMISE KORD.
3.1. Liikmed võtavad otsuseid vastu üldkoosolekul või üldkoosolekut kokku kutsumata.
Seaduses sätestatud juhtudel võivad liikmed otsuseid vastu võtta üldkoosolekul.
3.2.  Üldkoosoleku pädevus
Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
1) põhikirja muutmine;
2) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
3) uute liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine
5) majandusaasta aruande kinnitamine;
6) mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
7) muude küsimuste otsustamine, mis ei ole juhatuse kompetentsis  
3.3. Üldkoosoleku kokkukutsumine
3.3.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses sätestatud tingimustel
3.3.2. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku, võivad liikmed üldkoosoleku ise kokku
kutsuda samas korras juhatusega.
3.3.3. Liikmete üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt
51% liikmetest. Juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate kõigile liikmetele
vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist. Teade saadetakse liikmete nimekirja
kantud aadressil. Teates tuleb näidata liikmete koosoleku läbiviimise aeg, koht ja
päevakord, samuti muud koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.
Üldkoosolek protokollitakse.
3.3.4. Kui pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist päevakorda liikmete nõudel
muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada enne üldkoosoleku toimumist samas
korras ja sama tähtaja jooksul nagu üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmisel.
3.3.5. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse 2/3 häältest.

4.     JUHATUS
4.1. Juhatus on mittetulundusühingu juhtimisorgan, mis esindab mittetulundusühingut.
4.2.  Mittetulundusühingu juhatuses on 1-3 liiget. Juhatuse liige valitakse 3 aastaks.
4.3. Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult.
4.4. Mittetulundusühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada Juhatuse liige üksinda.
 
5.     MITTETULUNDUSÜHINGU VARA, VABATAHTLIKUD
5.1. Mittetulundusühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik
mittetulundusühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
5.2. Mittetulundusühingu liikmel ei ole õigust mittetulundusühingu varale ning ta ei kanna
vastutust mittetulundusühingu varaliste kohutuste eest.
5.3. Mittetulundusühingul ei ole õigust liikme varale ning ta ei kanna vastutust liikmete
varaliste kohutuste eest.
5.4. Mittetulundusühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
5.5. Mittetulundusühingu lõpetamise korral antakse mittetulundusühingu varad üle
samalaadsete tegevuseesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja
sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
5.6. Emotsionaalse toe keskuse vara ja vabatahtlike ressurss - koondab Eluliin
vabatahtlikke. Vabatahtlikud peavad rangelt järgima Eluliin hartat ja
abistamiskeskuses töötamise põhiprintsiipe, mis on kinnitatud juhatuse poolt.

Vabatahtlike üle peab arvestust juhatus, tegevust koordineerib juhatuse poolt määratud
koordinaatorid, vabatahtlikel ei ole liikmeõigusi, kuid saab osaleda kõikidel avatud
üritustel, koolitustel, grupidiskussioonides, saab vajadusel abi Eluliin juhatuselt
eetiliste küsimuste lahendamisel, mis puudutab vabatahtlikke tegevust, tingimusel, et
vabatahtlik osaleb aktiivselt emotsionaalse toe keskuse töös. Vabatahtlikuks
nimetamine toimub juhatuse otsusega vabatahtliku avalduse alusel koordinaatorite
ettepanekul, tingimusel, et on läbitud nõutavad koolitused ja praktika. Emotsionaalse
toe keskus tegevuseks kogutakse rahalisi annetusi. Rahaliste vahendite kasutamise
korraldab juhatus lähtuvalt sihtotstarbest.

6.   LIKVIDEERIMINE, LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE NING
ÜMBERKUJUNDAMINE.

6.1. Mittetulundusühingu lõpetamine toimub seaduse ja põhikirjaga sätestatud korras.
6.2. Mittetulundusühingu ühinemine, jagunemine ning ümberkujundamine toimub
seaduses sätestatud korras.
6.3. Mittetulundusühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete
rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja
sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

7.     ARUANDLUS.
7.1. Juhatus peab seadusega sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast aruandlusperioodi
lõppu koostama mittetulundusühingu raamatupidamisearuande ja tegevusaruande ning
esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul peale majandusaasta
lõppemist.
7.2. Mittetulundusühingu aruandlusperiood on 1. jaanuarist 31.detsembrini.

Käesolev põhikiri on vastu võetud üldkoosolekul 06.09.2023