Projektid

Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ja seksi ostmise nõudluse
vähendamine 03.05.2021 kuni 31.12.2022.


Raising awareness about domestic violence and reducing the demand for buying
sex.

Projekti rahastati Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest 2014-2021
programmi „Local Development and Poverty Reduction“ vahenditest.

Prostitutsiooni- kui ka perevägivalla teemalised teavituskampaaniad on Eestis
harvad. Projekt “Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ja seksi ostmise
nõudluse vähendamiseks“ eesmärk on ellu viia laiaulatuslik ja sihipärane
teavituskampaania, mis hõlmab erinevaid tegevusi projekti pealkirjas mainitud
eesmärkide saavutamiseks. Meedia- ja sotsiaalmeediakampaaniate ning erinevate
ürituste abil kasvab ühiskonnas teadlikkus perevägivalla ja seksi ostmise
teemadel.
Projektil oli kolm suuremat eesmärki.
1. vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas, viidi läbi
kampaania, kus on positiivsete eeskujudena kaasatud mehi.
2. vähendati seksi ostmise nõudlust ning tõsteti teadlikkust prostitutsiooni ja
seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toime pandud inimkaubanduse
teemadel.
3. loodi lastele ja noortele suunatud perevägivalla teemalised lühifilmid, mis
käsitlevad perevägivalla temaatika erinevaid aspekte ning panevad
perevägivalla ja soolise vägivalla üle mõtlema ja arutama.
Projekti sihtgrupiks olid vastavalt eesmärgile kogu Eesti elanikkond, noored
mehed vanuses 16-25, keda võidakse mõjutada seksi ostmise suunas ning
põhikooli ja gümnaasiumi õpilased

Teavitustegevuses kasutati traditsioonilist meediat, lisaks ka online- ja sotsiaalmeediat,
lisaks korraldati teavitusüritusi:„Sõnaväega perevägivalla vastu“, mis kutsus mehi
(aga ka naisi) üles perevägivalda taunima .Projektiga saavutati ettenähtud tulemus:
suurendada inimeste teadlikkust perevägivallast ning prostitutsioonist ja sellega
seotud inimkaubandusest.
Programmiga seotud mõõdikuteks on seksuaalvägivalla ohvrit mitte süüdistavate

elanike osakaalu suurenemine (sihttase 60%), perevägivalla ohvrit mittesüüdistavate
elanike osakaalu suurendamine (sihttase 55%) ning seksiostu kriminaliseerimist
toetavate elanike osakaalu suurenemine (sihttase 60%
The project was financed by grants from the European Economic Area and Norway
from the 2014-2021 "Local Development and Poverty Reduction" program.
Information campaigns on prostitution and domestic violence are rare in Estonia. The
project "Raising awareness about domestic violence and reducing the demand for
buying sex" aims to implement a wide-ranging and targeted information campaign,
which includes various activities to achieve the goals mentioned in the title of the
project. With the help of media and social media campaigns and various events, the
awareness of domestic violence and the purchase of sex is growing in society.
The project had three major goals.
1. to reduce domestic violence and gender-based violence in Estonian society, a
campaign was carried out in which men are involved as positive role models.
2. the demand for buying sex was reduced and awareness was raised about human
trafficking for the purpose of prostitution and sexual exploitation.
3. short films on the topic of domestic violence aimed at children and young people
were created, which deal with various aspects of the topic of domestic violence and
make them think and discuss domestic violence and gender-based violence.
According to the goal, the target group of the project was the entire population of
Estonia, young men aged 16-25 who may be influenced towards buying sex, and
elementary and high school students
Traditional media, as well as online and social media, were used in outreach activities,
and outreach events were also organized: "With an army against domestic
violence", which called on men (as well as women) to disapprove of domestic
violence. The project achieved the intended result: to increase people's awareness
of domestic violence and prostitution and related human trafficking.
The metrics related to the program are an increase in the proportion of residents who
do not blame the victim of sexual violence (targeted at 60%), an increase in the
proportion of residents who do not blame the victim of domestic violence (targeted
at 55%) and an increase in the proportion of residents who support the
criminalization of the purchase of sex (targeted at 60%
Projekti parnerid
Idea Eesti AS
Eesti Naisuurimus ja Teabekeskus

Eesti Ühiskonnaõpetuse Selts Raising awareness about domestic violence and
reducing the demand for buying sex

 

Sotsiaalprogramm SPSV

Projekti "Sostisaalprogramm SPSV" eesmärk on sotsiaalprogrammi loomine
inimkaubanduse nõudluse vähendmiseks.
Projekti laiem eesmärk ennetada ja tõkestada inimkaubandust ja sellest tulenevat
prostitutsiooni nõudlust Eestis.
Projekti otsene eesmärk on koostada pilootprogrammi seksi ostjatele nende
hoiakute ja käitumise muutmiseks.
Projekti tulemusel valmis piloteeritud sotsiaalprogramm.
Programmis osales ja programmi läbis 12 seksiostjat.
Projekti raames loodi sotsiaalprogrammi rakendamise käsiraamat, mis sisaldab
teoreetilist, metoodilist, visuaalset materjali sotsiaalprogrammi läbiviimiseks.
Sotsiaalprogrammi koostamisse kaasati fookusgruppidena prokuratuuri, PPA
organiseeritud ja isikuvastaste kuritegude üksuse töötajad, juriste. Partneritena
aitasid fookusgruppe läbi viia Eesti Juristide Liitja IPA Eesti osakond.
Sotsiaalprogrammi loomisse kaasati seksi ostjad. Koostati uurmus Seksi ostja
Eestis: käitumine ja hoiakud.
Projekti lõpus koostatakse sotsiaalprogrammi mõju ja arendusvajaduste analüüs.

Social program SPSV

The goal of the project "Social Program SPSV" is to create a social program to
reduce the demand for human trafficking.
The broader goal of the project is to prevent human trafficking and the resulting
demand for prostitution in Estonia.
The immediate goal of the project is to create a pilot program for sex buyers to
change their attitudes and behavior.
As a result of the project, a piloted social program was completed.
12 sex buyers participated in the program and passed the program.
As part of the project, a social program implementation manual was created, which
contains theoretical, methodological, visual material for implementing the social
program.
In the preparation of the social program, employees of the prosecutor's office, the
PPA's organized and crimes against person unit, and lawyers were involved as
focus groups. As partners, the focus groups were facilitated by the Estonian
Lawyers' Association and the IPA Estonioian Section.
Sex buyers were involved in the creation of the social program.

A study was prepared, Sex buyer in Estonia: behavior and attitudes.
At the end of the project, an analysis of the social program's impact and development needs was prepared.

 

2019

Andreia

Andreia  Andreia
EU EU

 

 

2018

Koolitused erivajaduste ja puudega inimkaubanduse ohvrite märkamiseks, äratundmiseks ja juhised esmaseks sekkumiseks.

Partner
Vaimupuuetega Inimeste Tugiliit www.vaimukad.ee

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

 

Rahvusvahelise naiste keskuse töö arendamine Eestis.

Partner
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus www.enut.ee

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

 

Norway grants  Seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toimunud inimkaubanduse ohvrite abistamine
Juhendmaterjal Erivajadustega ja puudega inimkaubandusohvrite märkamiseks, äratundmiseks ja juhised esmaseks sekkumiseks.